Historia

När Dr Marcus Wallenberg samlade en grupp centrala aktörer inom det svenska näringslivet 1960, var det för att de alla såg att Sverige behövde någon form av näringslivskraft som kunde driva internationella frågor. Sverige stod utanför EEC, och gruppens utgångspunkt var att ett litet och exportberoende land som Sverige behövde vara drivande i internationella frågor.

Den inställningen är också orsaken till att NIR har förändrats mycket sen dess. Vilka länder vi verkade i, och vad vi gjorde för att vara drivande i internationella frågor 1960, skiljer sig kraftigt från vilka länder vi verkar i, och vad vi gör, idag.

Från starten och en bit in på 1980-talet anordnade vi främst delegationsbesök, bland annat till och från Kina, Chile och Brasilien. Med åren blev vi mer och mer en spjutspetsrepresentant för det svenska näringslivet, och byggde upp vår kunskap och insikt om nya marknader.

Under 1980-talet engagerade vi oss i Sydafrika som då styrdes av apartheidregeringen. För oss, och för de svenska företag som befann sig i Sydafrika under den här tiden, var det tydligt att det var ett land i förändring. Exakt hur den förändringen såg ut, och hur den skulle hanteras, var dock svårt för dem att bedöma utan att få ta del av flera perspektiv.

Vi var övertygade om att engagemang i landet var nödvändigt för att kunna bidra till en uthållig och positiv utveckling. Det fanns ett stort antal företag som hade verkat i Sydafrika under många år, och ansåg att de i allra högsta grad kunde bidra till utvecklingen. De svenska företagen kunde få stöd i detta via NIR, som hade kontakt med regimen i landet. Samtidigt pågick en debatt i Sverige där starka röster förespråkade ett totalt avståndstagande till Sydafrika. Vi kunde nyansera diskussionen genom att berätta om vår syn på engagemang som ett redskap för förändring. Inte minst kunde vi göra den bedömningen från de många diskussioner som vi hade med ANC, när organisationen befann sig i exil. De relationer som skapades då, vårdar vi ännu idag.

Efter de demokratiska valen i Sydafrika i mitten av 1990-talet, startade vi tillsammans med facket en yrkesutbildning för svarta arbetare. Det är ett tydligt exempel på långsiktigheten i vår verksamet, och på hur svenska näringslivets intressen sammanfaller med samhällets intressen.

Vårt engagemang
När vi engagerar oss i ett land, är det första steget alltid att diskutera med lokala partners hur vi kan medverka till en positiv utveckling just där. Vi engagerar oss i så skilda frågor som fredsbygge, arbete mot hiv och aids samt utveckling av den privata sektorn.
Vårt engagemang har sin bas hos de centrala svenska näringslivsföreträdarna, som har behov av och möjlighet till, en långsiktig syn på sin verksamhet. Idag genomför vi tillsammans med våra partners gemensamma insatser för social och ekonomisk utveckling i Latinamerika, Afrika, Mellanöstern, och Asien, samt till viss del i Östeuropa. Vi arbetar alltid för att gynna människorna i de länder vi verkar genom utveckling av ett hållbart näringsliv.

Ständig förändring
Världen förändras och det gör också NIR och de företag vi företräder. De marknader som igår var nya, till exempel Chile, Brasilien och Kina, är idag etablerade marknader med växande medelklass och demokrati under utveckling. Informationsteknologin har i grunden revolutionerat vårt sätt att leva, arbeta, och skaffa oss kunskap, och en helt ny typ av företag har växt fram. Svenska företag är sedan länge världsledande inom transport, gruvindustri och skogsnäring, men vi kan idag också vara stolta över företag som leder utvecklingen av ny teknik.

Flera av de frågor som varit brännande genom åren är fortfarande aktuella för företag som vill verka globalt. Affärsetik och hållbart företagande är ständigt aktuella ämnen som vi arbetar med. Vi är också övertygade om att det är rätt att engagera sig och dela erfarenheter och insikter, även i svåra frågor och utsatta länder. Bara genom att tala med varandra, kan vi lära av varandra och förstå varandras utgångspunkter.

Vi fortsätter att värna de värden som vi har arbetat för ända sedan organisationen bildades. Vi är övertygade om att näringslivet kan spela en avgörande roll för länders utveckling och att näringslivet för att kunna spela den rollen, behöver rätt förutsättningar.
Det var utgångspunkten när Wallenberg startade Industrins Råd för Utrikesfrågor 1960, och det är vår utgångspunkt idag.